2018: Resurse Educaționale pentru Generația Viitorului – CCD București (*)

Promotor de proiect: Casa Corpului Didactic București

Nr. 2018-EY-PMIP-R1-0008

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor experţilor educaţionali in vederea modernizării ofertei de formare a CCDB/diversificarea tipurilor de activități și adaptarea acestora la prioritățile locale, naționale și europene ,asigurând resursa umană de calitate pentru modernizarea procesului de invățământ.

Obiective specifice:

O1. Abilitarea experţilor educaţionali ai CCDB pentru dezvoltare de cursuri/activități ce vizează implementarea principiilor de bază ale democrației în școala românească pentru un grup de 4 formatori ai CCDB .

O2. Dezvoltarea de noi atitudini privind abordarea incluzivă a procesului de invățământ pentru a face școala mai “prietenoasă” ,școală pentru toți -pentru un grup de 4 formatori ai CCDB .

Partenerul din Norvegia, European Wergeland Centre – este un centru european de resurse pentru Educația interculturală, drepturile omului și cetățenia democratică. EWC oferă activități de consolidare a capacităților, diseminează resursele și organizează seminare și conferințe pentru practicanți, formatori, cercetători, factori de decizie politică și publicul larg.

Impact: Profesorii metodiști care au participat la activitățile desfășurate de EWC au dobândit metode, tehnici, strategii, instrumente care au fost livrate apoi cadrelor didactice din învățământul preuniversitar să le utilizeze în activitățile didactice pentru a dezvolta atitudini, comportamente democratice, de cetățeni activi, care să știe să se implice în viața comunității din care fac parte.

Rezultate principale: Suport de curs „Educația democratică în școala românească”

Competențe vizate: dezvoltarea competențelor democratice ale profesorilor; educația pentru democrație – delimitări conceptuale; strategii de implementare a principiilor de bază ale democrației în școală

Indicatori: 4 profesori metodiști instruiți; 1 curs de formare blended-learning; 4 activități de diseminare ;1 conferință cu tema-Școala democratică -de la concept la realitate; 1 activitate nonformală de formare; 180 profesori, beneficiari direcți ai cursurilor de formare;5400 elevi beneficiari indirecți.

Partenerul din Islanda: Este un consorțiu non-profit care dezvoltă inițiative educaționale inovatoare și oferă un spectru larg de expertiză multidisciplinară și activități de formare în domeniul educației interculturale și al pregătirii cadrelor didactice la nivel local și european, în special pentru experiența sa în: învățarea prin cooperare, metodologia complexă de instruire, metodele de predare active, creative și diverse în domeniu de formare anti-rasistă și anti-discriminare.

Impact: Profesorii metodiști care au participat la activitățile desfășurate de ICI au fost instruiți în vederea formării cadrelor didactice pentru a face față diversității, în termeni de profesionalism, și dezvoltarea competențelor care să permită recunoașterea din timp a nevoilor elevilor care provin din grupuri dezavantajate persoanelor cu cerințe educaționale speciale / handicap și construirea unui răspuns educațional potrivit acestor nevoi.

Rezultate principale: Suportul de curs „Metode de prevenire a abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii de către elevii care provin din grupuri dezavantajate ”

Competențe vizate: asimilarea conceptelor legate de grupurile dezavantajate, părăsirea timpurie a școlii, discriminare, stereotipuri, prejudecăți; practici inovatoare și eficiente asociate strategiilor de individualizare; dezvoltarea capacității de implementare a metodelor de învățare centrate pe educabili; selectarea metodelor și mijloacelor de învățare adecvate pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii/abandonului școlar, respectarea diversității și favorizarea participării tuturor elevilor și a cooperării dintre actorii implicați în procesul educațional.

Indicatori: 4 profesori metodiști instruiți; 1 curs de formare blended-learning; 4 activități de diseminare ; 1 Masă rotundă pentru factori de decizie;4 cercuri pedagogice; 160 profesori beneficiari direcți ai cursurilor de formare; 4800 elevi beneficiari indirecți.

Website