2021: S.M.I.L.E – Școlile fac incluziunea o realitate viabilă

Promotorul proiectului: Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Codul proiectului: 2021-EY-PICR-0001

Școli implicate în proiect: Liceul Teoretic „Gelu Voievod“ GilăuȘcoala Gimnazială Ceanu MareȘcoala Gimnazială CojocnaȘcoala Gimnazială CălățeleȘcoala Gimnazială LunaȘcoala Gimnazială Așchileu Mare 

Proiectul „S.M.I.L.E. – Școlile fac incluziunea o realitate viabilă!” a fost un proiect amplu organizat în cadrul unui consorțiu format dintr-un coordonator și 6 parteneri. Coordonatorul a fost Inspectoratul Școlar Județean Cluj, iar partenerii au fost 5 școli gimnaziale și un liceu de pe raza județului Cluj. Cele 6 școli partenere aveau o populație școlară de etnie rromă cu procente cuprinse între 20,05% și 73%, situate în mediul rural, cu elevi provenind din medii defavorizate și care s-au confruntat cu o rată crescută de abandon școlar, frecvență redusă și dificultăți de integrare în rândul acestor elevi. Din păcate, contextul pandemic a agravat și a accentuat aceste probleme, favorizând creșterea discrepanțelor între elevii rromi și cei nerromi, cei proveniți din medii defavorizate fără acces sau cu acces foarte redus la tehnologie, crescând rata de abandon sau absenteism radical și împiedicând construirea unor relații sociale. Acesta a fost motivul pentru care s-a resimțit nevoia acută de intervenție din partea organismelor de coordonare și control, în speță, ISJ Cluj.

Acest proiect, prin diversitatea activităților pe care le-a propus, de la cursuri de formare adresate cadrelor didactice care lucrează cu acești elevi, la activități practico-aplicative bazate pe interacțiune, colaborare și descoperire, la ateliere de lucru, sesiuni informative, tabere/excursii, activități non-formale desfășurate atât cu elevii cât și cu părinții acestora, a contribuit în mod definitoriu la dezvoltarea competențelor socio-relaționale necesare la toți membrii grupului țintă (elevi, profesori, părinți). Dezvoltarea de competențe, conștientizarea și asumarea unor valori comune europene de acceptare, respect reciproc și de combatere a discriminării și prejudecăților, precum și implementarea unor relații școală-familie-comunitate solide și de durată au facilitat învățarea și depășirea acestor probleme.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea capacității a șase instituții de învățământ din medii rurale dezavantajate din județul Cluj de a dezvolta un mediu incluziv pentru populația școlară de etnie rromă prin dezvoltarea competențelor necesare în rândul cadrelor didactice implicate în procesul instructiv-educativ și prin implementarea unor activități diverse cu implicarea sistematică a familiilor elevilor rromi și nerromi care să promoveze acceptarea și respectul reciproc.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul 1: Dezvoltarea la 66 de cadre didactice provenind din școlile partenere a unor competențe de abordare disciplinară/transdisciplinară curriculară și extracurriculară centrată pe elev, de creare a unui mediu de lucru inclusiv și multicultural prin participarea acestora la cele 3 cursuri de formare ale proiectului.

Obiectivul 2: Dezvoltarea de competențe sociale, civice, de sensibilizare culturală și emoțională la elevii rromi și nerromi, care să faciliteze incluziunea socială, colaborarea bazată pe acceptare și respect reciproc, prin implicarea unui număr de 228 elevi rromi și nerromi (în proporție echilibrată) în activități școlare, de predare-învățare centrate pe elev, cât și extrașcolare, care promovează și încurajează nondiscriminarea și respectarea drepturilor omului. Aceasta s-a realizat prin activități desfășurate de cadrele didactice implicate în procesul de formare din cadrul proiectului, precum și prin participarea la o tabără și excursii de dezvoltare socio-emoțională.

Obiectivul 3: Creșterea responsabilizării și implicării active a unui număr de 96 de părinți rromi și nerromi, care vor dezvolta competențe comunicaționale și de relaționare bazate pe respect și acceptare, prin participarea la activități de conștientizare și promovare a unui mediu incluziv fără discriminare și excludere socio-emoțională, sub coordonarea unor experți educaționali și a cadrelor didactice beneficiare de programe de formare în cadrul proiectului.

Obiectivul 4: Realizarea a două auxiliare curriculare și a șase seturi de materiale care să asigure învățarea și implementarea conceptelor urmărite pe termen scurt, mediu și lung, menținându-se la dispoziția școlilor partenere și beneficiind atât pe perioada derulării proiectului, cât și după finalizare, asigurându-se sustenabilitatea acestuia pe termen lung. Acestea au constat în:

 • un auxiliar destinat cadrelor didactice care să faciliteze învățarea centrată pe elev într-un mediu incluziv,
 • un auxiliar destinat cadrelor didactice care facilitează organizarea și desfășurarea unor activități extracurriculare de promovare a incluziunii sociale,
 • patru seturi de materiale didactice pentru organizarea unor activități didactice curriculare și extracurriculare pentru școli, care promovează și facilitează incluziunea socială, centrarea pe elev, nondiscriminarea, acceptarea și colaborarea, și
 • două seturi de materiale care propun sugestii pentru activități de îmbunătățire și consolidare a relației școală-familie și a comunicării între acestea.

Proiectul a inclus și un vlog/blog care a cuprins testimoniale și impresii ale elevilor.

Activitățile proiectului au fost structurate în:

Cursuri de formare pentru cadrele didactice din cele 6 școli partenere:

 1. „Învățăm împreună într-o școală inclusivă” – 6 sesiuni/grupe de formare, fiecare cu 11 profesori în fiecare școală.
 2. „Împreună pentru o comunitate incluzivă!” – 6 sesiuni/grupe de formare, fiecare cu 11 profesori în fiecare școală.
 3. „Let’s Get Digital!” – 6 sesiuni/grupe de formare, fiecare cu 11 profesori în fiecare școală.

Activități cu elevii:

 1. „Împreună suntem mai puternici!” – 4 activități extrașcolare/școală.
 2. „Incluziune și recreere!” – Tabără de 7 zile cu activități recreative (grupuri de câte 20 elevi + 4 profesori/școală, total 120 elevi și 24 de cadre didactice).

Activități cu părinții:

 1. „Incluziunea începe de acasă!” – 3 sesiuni pe școală parteneră.
 2. „Relația școală-familie!” – 3 sesiuni pe școală parteneră.

Webpage