2021: Punți în dezvoltare

Promotorul proiectului: Fundatia Centrul European de Integrare a Romilor

Codul proiectului: 2021-EY-PICR-0005

Școli implicate în proiect: Liceul Tehnologic Iacobeni, Liceul Tehnologic Târnava, Școala Gimnazială Brădeni, Școala Primară Netuș, Școala Gimnazială Noiștat

Proiectul „Punți în dezvoltare” a generat o serie de efecte pozitive și de lungă durată în școlile partenere, dar și asupra persoanelor implicate direct sau indirect în activități. Dacă până la momentul proiectului copiii manifestau reticență către nou, nu mai fuseseră în excursii sau tabere școlare, și nici nu înțelegeau utilitatea cooperării și a experiențelor noi, în urma proiectului toate acestea au căpătat valențe puternic pozitive. Ideea proiectului a pornit de la lipsa oportunităților de dezvoltare și explorare a copiilor din satele defavorizate, cu o comunitate predominant roma, cu rate înalte ale abandonului școlar, absenteism și analfabetism. Așadar, prin proiect, copiii au derulat activități extracurriculare, au fost într-o tabără școlară și o excursie care cu siguranță le-au marcat pozitiv dezvoltarea și le-au oferit modele sănătoase de creștere.

Obiectivul general – Incluziunea copiilor romi în școală/creșterea capacității instituționale a școlilor, îmbunătățirea sistemică a spațiului educațional, materializată în crearea de mecanisme viabile și sustenabile pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și în întreprinderea de măsuri concrete pentru promovarea accesului egal la educație.

Obiectivul specific 1 – Orientarea profesorilor care lucrează cu familii rome prin procese de evaluare, diseminare și identificare.

Obiectivul specific 2 – Stabilirea unui model metodologic pentru o intervenție flexibilă care se poate adapta la diverse contexte, acolo unde sunt desfășurate acțiuni cu familiile rome în cadrul unor programe ori proiecte educaționale.

Obiectivul specific 3 – Prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin programe integrate de tip consiliere părinte-elev-școală- crearea unei legături și colaborări adecvate cu familia, centrul școlar și elev, precum și cu alte servicii și organisme implicate.

Obiectivul specific 4 – Implicarea familiei în educația copiilor – rol fundamental pentru succesul în educație.

În cazul părinților, experiența acestui proiect a fost, de asemenea, una benefică. Pornind de la problema că la rândul lor părinții copiilor din grupul țintă nu au beneficiat de experiențe de învățare potrivite și nici nu au în prezent oportunități de socializare și dezvoltare personală, lipsindu-le totodată reperele despre educarea și creșterea armonioasă a copiilor. În cadrul părinților, am realizat întâlniri unde aceștia au învățat să se cunoască mai bine și să se accepte așa cum sunt, să găsească surse ale motivației intrinseci, să fie la rândul lor mai deschiși către nou, dar mai ales să coopereze cu ceilalți membri din societate. De asemenea, părinții au asimilat noțiuni despre creșterea și educarea copiilor, adaptate stilului lor de viață, pentru ca aceștia să le poată integra în viața cotidiană în mod autentic.

În cazul cadrelor didactice, am identificat ca problema inițială lipsa acestora de flexibilitate, neîncrederea în sine și slaba utilizare a metodelor non formale la clasă. În cadrul întâlnirilor avute cu aceștia, cadrele didactice au realizat cât de multe lucruri știu de fapt și că au libertatea, dar mai ales obligația de a crea puntea de legătură dintre copiii din aceste sate lipsite de oportunități și viitor. Cadrele didactice s-au repoziționat față de ele însele, au descoperit noi tehnici de lucru la clasă și au reușit să fie mai deschise și mai cooperante unele cu altele.

Pentru toți participanții, proiectul a generat: o mai bună stimă de sine, o mai bună cunoaștere a abilităților și calităților proprii, conștientizarea utilității cooperării cu ceilalți și importanța deschiderii către nou, participanții fiind mai curioși și mai deschiși în a colabora.

Proiectul s-a desfășurat între lunile martie 2022 – decembrie 2022, și a continuat până în iunie 2023, în cinci unități școlare partenere din județul Sibiu: Liceul Tehnologic Iacobeni, Liceul Tehnologic Târnava, Școala Gimnazială Brădeni, Școala Primară Netuș, Școala Gimnazială Noiștat, care au un procent de minimum 20% de elevi înscriși de etnie roma.

Grupurile țintă ale proiectului au fost formate din:

  • 60 de profesori din școlile partenere care lucrează cu copii romi,
  • 70 de părinți (romi și neromi) ai elevilor implicați în activități de învățare/conștientizare în domeniul anti-discriminării, ateliere de lucru, educație comunitară etc. și
  • 200 de elevi implicați în activitățile de conștientizare în domeniul incluziunii.

Website

Facebook