2021: Eurostagii practice

mart. 11, 2024 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Liceul Tehnologic ”Petre Baniță” Călărași

Codul proiectului: 2021-EY-PCVET-0005

Partener: Technical School of Paphos (CY)

Prin acest proiect am dorit să stimulăm dezvoltarea învățământului profesional și tehnic în zonă, în special activitatea de instruire practică, deficitară din cauza atelierelor școlare foarte prost echipate și învechite, precum și a parteneriatelor cu agenți economici mai degrabă formale, dat fiind că activitatea acestora era slab organizată și nu dispuneau de resursele necesare pentru tutorat.

În ceea ce privește agenții economici, dificultățile constau în:

 • lipsa de resurse umane (persoane cu rol de tutore) disponibile și cu timp pentru a se implica în formarea profesională a elevilor aflați în stagiul practic, cu disponibilitate pentru elevi și nevoile lor;
 • lipsa pregătirii de specialitate a personalului implicat în derularea stagiilor practice în ceea ce privește tutoratul, planificarea conținuturilor și strategiile didactice optime pentru obținerea de către elevi a rezultatelor învățării;
 • lipsa motivației și teama de a realiza parteneriate pentru clase de învățământ dual și lipsa de informații a firmelor despre oportunitățile pe care le pot avea în pregătirea forței de muncă proprii, calificată;
 • insuficienta colaborare cu școlile din zonă privind elaborarea unei strategii de organizare a stagiilor practice eficiente pentru elevi și în realizarea de CDL-uri specifice.

Din punctul de vedere al instituției noastre, dificultățile erau:

 • insuficiența cadrului legislativ pentru stimularea și implicarea agentilor în vederea realizării unui parteneriat eficient, favorabil unor stagii de practică eficiente;
 • neadaptarea sistemului de formare profesională la cerințele pieței muncii și nevoilor angajatorului și elevilor;
 • conservatorismul unor cadre didactice față de noutăți și schimbări, nevoia acestora de dezvoltare profesională continuă;
 • instrumente de evaluare și monitorizare ineficiente, inexistentă de instrumente și metodologii didactice actualizate;
 • cadrele didactice nu aveau o motivație crescută în a presta un act didactic de calitate, în a folosi metode interactive pentru obținerea de rezultate ale elevilor, folosind metode invechite de predare-învățare;
 • profesorii de instruire practică nu erau flexibili în ceea ce privește conceperea și adaptarea CDL-urilor la nevoile agenților economici, folosirea de platforme educaționale, instruirea adaptată noilor realități care să răspundă nevoii de educație a elevilor VET;
 • slaba dotare a atelierelor pentru desfășurarea de activități practice optime; dotările laboratoarelor cu echipamente vechi și cu materiale didactice depășite, uneori inutilizabile
 • procent mic în integrarea socio-profesională a absolvenților, majoritatea fiind șomeri sau zilieri;
 • necesitatea formării unor competențe cheie la participanții la Vizita de studiu în ceea ce privește capacitatea acestora de a încuraja implicarea elevilor la stagiile de practică, de a folosi empatia și strategiile pedagogice constructiviste;
 • lipsa de interes a elevilor de a participa la instruirea practică, deoarece nu exista un tutore competent, iar metodele de învățare folosite erau cele tradiționale, care nu le stârneau interesul;
 • lipsa de motivație a elevilor de a-și însuși deprinderi profesionale, dorindu-și să abandoneze școala și să muncească în străinătate pentru a câștiga bani;
 • majoritatea elevilor considerau că în școală primeau formare mai degrabă teoretică și mai puțin practică și că aceasta nu era relevantă pe piața muncii.

Aceste dificultăți au fost abordate în cadrul proiectului cu două mari obiective:

 1. Formarea și dezvoltarea cu minimum 80% de competențe specifice stagiilor practice cu tutorat, de management, didactice, organizatorice, de cooperare, lingvistice pentru cei 12 participanți la Vizita de Studiu pe parcursul celor 6 zile, în vederea derulării de viitoare stagii practice eficiente care să conducă la formarea și profesionalizarea elevilor din domeniul Alimentației și Mecanicii prin creșterea motivației elevilor VET de a se implica în stagii practice și a obține rezultate ale învățării crescute cu minimum 30%, relevate de chestionare de satisfacție și mediile semestriale.
 2. Transferul de cunoștințe și bune practici de la partenerul din Cipru în vederea realizării a minimum 5 produse de proiect inovative de către toți participanții pentru a fi folosite în activitatea de tutorat și în stagiile practice de către profesorii VET ai școlii și agenții economici parteneri, pentru creșterea adaptabilității elevilor VET la cerințele primului loc de muncă.

Rezultatul s-a concretizat în îmbunătățirea calității stagiilor practice în parteneriat cu agenții economici, cu un impact major asupra inserției profesionale a viitorilor absolvenți de IPT.

Toți cei 12 participanți au primit certificate Europass Mohttp://ltpb.ro/proiecte/proiecte-europene/bility Certificate și Certificat de participare. În urma cursului de limba engleză, participanții au primit un certificat lingvistic.

Pagina proiectelor derulate în liceu