2020: Promovăm învățarea la locul de muncă în UE

aug. 3, 2023 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani

Codul proiectului: 2020-EY-PCVET-0002

Parteneri: Paphos Technical School –  Rivensco Consulting Ltd. 

Proiectul a susținut îmbunătățirea calității procesului de învățare, prin practica la locul de muncă a elevilor, extinderea și aprofundarea rezultatelor învățării pentru cadrele didactice și tutorii de practică și reproiectarea stagiilor de practică în contexte internaționale și alinierea acestora la standardele curente. Proiectul a contribuit, de asemenea, la dezvoltarea competențelor cheie pentru elaborarea de documente și instrumente care să contribuie la îmbunătățirea modului în care învață elevii, printr-un Curriculum de dezvoltare locală (CDL), susținut de un Acord de învățare și de un Auxiliar Curricular adecvat.
Acestora li se adaugă dezvoltarea de parteneriate transnaționale și consolidarea lor, prin promovarea învățării practice, în cadrul companiilor și instituțiilor la care pot avea acces elevii din mediul rural și din alte medii defavorizate, astfel încât să poată avea loc un transfer eficient de bune practici de la nivel internațional la nivel local.
Lipsa de experiență a tutorilor de practică, a modelelor de bună practică care să poate fi preluate de la agenți economici din alte tari care desfășoară instruire practică cu elevii, lipsa unor activități de sprijin din partea tutorelui de practica, a unor sesiuni scurte de dezvoltare personală alături de cea profesionala, se traducea și prin lipsa de interes a elevilor de a realiza activitățile practice, demotiva elevii, astfel că aceștia nu simțeau că fac parte dintr-o echipă cu care trebuia să relaționeze, să ceară sprijin sau îndrumare, ceea ce le submina inițiativa și îi făcea să evite să își asume responsabilități.
Tutorii de practică aveau nevoie de noțiuni de leadership, astfel încât să contribuie la dezvoltarea unei culturi organizaționale, prin îmbinarea componentelor personale și profesionale.
Implementând acest proiect s-a dat șansa cadrelor didactice din domeniul tehnic și tutorilor de la agentul economic să acumuleze cunoștințe, abilități și competențe pe care le-au utilizat și le utilizează în continuare pentru îmbunătățirea procesului instructiv‐educativ, prin metode moderne, în cadrul activităților derulate în laboratoarele tehnologice și al stagiilor practice, desfășurate la agentul economic.

Pe parcursul celor 5 zile ale vizitei de studiu s-au desfășurat activități de Job shadowing, mese rotunde, dezbateri pe tema importanței și implicării agenților economici în realizarea stagiilor de practică a elevilor și îmbunătățirea procesului educativ, ateliere de lucru, analize de documente specifice practicii elevilor la partenerii din proiect, asistențe pentru observarea unor activități de practică, observarea activităților manageriale și a activităților școlare curente din cadrul organizației de primire, ateliere de lucru pentru proiectarea de documente (CDL-uri, Acorduri de învățare, Contracte de parteneriate), urmărirea sistemului de învățare la locul de muncă, metode de implementare a bunelor practici din școlile vocaționale cipriote, cu scopul de a dezvolta și îmbunătăți metodele de predare din școala noastră.

Obiectivele proiectului:

 • O1. Extinderea/aprofundarea rezultatelor învățării cadrelor didactice, tutorelui de practică pentru îmbunătățirea calității învățării elevilor prin practica la locul de muncă într-un context internațional;
 • O2. Dezvoltarea competențelor cheie pentru elaborarea de documente și instrumente pentru îmbunătățirea învățării elevilor: Curriculum de dezvoltare locală – CDL și Acord de învățare;
 • O3. Dezvoltarea de parteneriate transnaționale și consolidarea acestora prin promovarea învățării bazate pe muncă în cadrul companiilor/instituțiilor a elevilor din rural/medii defavorizate pentru transferul celor mai bune practici de la nivel internațional.

Produsele realizate în cadrul proiectului au fost:

 1. AUXILIAR CURRICULAR – Caiet de practică – CDL – Diagnosticarea, întreținerea și repararea motoarelor, Clasa a X-a profesională, Nr. ore: 270, Domeniul: Mecanică, Calificarea: Mecanic Auto, în concordanță cu cerințele CDL-ului.
 2. Acord de învățare între Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Peștișani și SC PelavServ SRL, elev și părinte.
 3. 3 CDL – uri:
  • CURRICULUM IN DEZVOLTARE LOCALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL, Stagiu de pregătire practică, Modulul: „Diagnosticarea întreținerea și repararea motoarelor”, TIPUL CDL – aprofundare, Aria curriculară Tehnologii, Domeniul de pregătire profesională: MECANIC, Calificarea profesională: Mecanic Auto, Clasa a X-a Învățământ Profesional, Nr. ore: 270;
  • CURRICULUM IN DEZVOLTARE LOCALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL, Stagiu de pregătire practică, Modulul: „Scule, dispozitive și instrumente de măsură în atelierul mecanic”, TIPUL CDL – aprofundare, Aria curriculară Tehnologii, Domeniul de pregătire profesională: MECANIC, Calificarea profesională: Mecanic Auto, Clasa a IX-a Învățământ Profesional, Nr. ore: 150;
  • CURRICULUM IN DEZVOLTARE LOCALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL, Stagiu de pregătire practică, Modulul: „Întreținerea și repararea automobilelor”, TIPUL CDL – aprofundare, Aria curriculară Tehnologii, Domeniul de pregătire profesională: MECANIC, Calificarea profesională: Mecanic Auto, Clasa a XI-a Învățământ Profesional, Nr. ore: 300.

În urma activităților desfășurate, prin implicarea participanților și a organizației de primire, rezultatele obținute au fost cele așteptate, concretizate în:

 • dezvoltarea competențelor și abilităților necesare elaborării celor 3 CDL-uri și a unui acord de formare;
 • înzestrarea tutorilor cu competențe care să poată asigura dezvoltarea personală și profesională a elevilor și integrarea acestora la locul de muncă;
 • dezvoltare de competențe profesionale necesare pentru obținerea unei calificări nivel 3, adaptarea la cerințele angajatorilor prin stagii de pregătire practică la agenții economici.

Rezultate intangibile notabile:

 • înțelegerea mai bună a nevoilor de formare a elevilor;
 • utilizarea de noi metode moderne pentru desfășurarea orelor de instruire practică;
 • reorganizarea modului de desfășurare a stagiilor de instruire practică prin folosirea acordurilor de formare între unitatea de invățamânt, agentul economic și elev;
 • experiență în activitatea de tutorat;
 • format noi competențe de dezvoltare personală și profesională la locul de muncă pentru tutorii de practică, integrarea acestora în cultura organizațională, construirea responsabilității pentru munca la standarde ridicate de calitate, flexibilitate în cadrul echipei si competențe antreprenoriale necesare pentru evoluția în carieră;
 • tutorii au înțeles că trebuie să aplice metoda instruirii colaborative, să introducă în feedback jocul tehnic drept criteriu de măsurare a performanței;
 • acumularea de cunoștințe, abilități si experiență profesională și multiculturală;
 • acumularea de cunoștințe, abilități și atitudini tehnice generale și de specialitate, inclusiv competențe-cheie integrate pentru calificarea de Mecanic auto, pentru care se pregătesc elevii, pentru a le crește capacitatea de integrare profesională, îmbunătățirea rezultatelor școlare și obținerea unor medii cuprinse între 8,50 și 10 la practica comasată.

Rezultate tangibile:

 • Revizuirea CDL-urilor existente în școală pentru domeniul Mecanic; ne-a oferit șansa de a îmbunătăți reorganizarea activităților practice prin implementarea exemplelor de bună practică preluate de la agenții economici parteneri din Școala Tehnică Paphos. Revizuirea a fost realizată în echipă de către cadrele didactice și tutorii de la agentul economic participanți la mobilitate
 • Acord de învățare realizat cu scopul de a asigura o pregătire transparentă și eficientă a perioadei de stagiu la agentul economic privind faptul că elevul primește toate informațiile necesare asigurării competențelor profesionale necesare.
 • Auxiliar curricular / Caiet de practică – vine în sprijinul elevilor, cadrelor didactice și tutorilor de practică de la agentul economic partener, în scopul îmbunătățirii rezultator învățării pentru elevii care efectuează stagiile de practică la agentul economic. Modelele de tutorat de la cele 3 firme vizitate în cadrul proiectului au oferit o direcție bună despre modul de reorganizare în activitatea practică a elevilor viitori angajați în domeniul Mecanic.

Importanța proiectului:

 • participanții la vizita de studiu au obținut certificate de participare, certificatul Europass, certificate de competență lingvistică (limba engleză) și au câștigat experiență în activitatea de tutorat;
 • tutorii de practică și-au dezvolat competențe profesionale, de construire a responsabilității pentru muncă la standarde ridicate de calitate, de flexibilitate în cadrul echipei, au dobândit competențe antreprenoriale care vor susține îmbunătățirea pe termen lung a procesului instructiv-educativ;
 • pregătirea la standarde ridicate de calitate a elevilor, prin stagiile de pregătire practică care le vor permite să se angajeze chiar la agentul economic partener, fapt care va mări șansa de realizare a planului de școlarizare al liceului nostru, prin introducerea în continuare a învățământului profesional în oferta educațională;
 • continuarea studiilor, ca urmare a creșterii interesului pentru obținerea unei calificări de nivel superior și o mai bună înțelegere a oportunităților pe care le oferă domeniul de calificare tehnică (estimăm că 85% dintre elevi vor urma ciclul superior al liceului la învățământ de zi sau seral);
 • creșterea competențelor de management pentru participanții la mobilitate, echipa de management a liceului și dezvoltarea competențelor manageriale ale cadrelor didactice;
 • creșterea inserției pe piața muncii a absolvenților liceului nostru (estimăm că aproximativ 7% dintre ei să fie angajați în domeniu, în maxim 6 luni de la absolvire sau să își continue studiile pe un nivel superior de calificare în același domeniu sau într-un domeniu conex cu cel de calificare, în tara sau străinătate);
 • conștientizarea apartenenței la U.E. și alinierea la normele europene pentru a deveni buni cetățeni europeni implicați activ în viața comunității și nu numai.

Website

Facebook