2020: Metode și activități inovative pentru incluziunea elevilor romi

iul. 12, 2023 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare

Codul proiectului: 2020-EY-PICR-0003

Școli implicate în consorțiu: Școala Gimnazială HalmeuȘcoala Gimnazială „Vasile Lucaciu” ApaȘcoala Gimnazială „Aurel Haiduc” TripȘcoala Profesională „George Coșbuc” Medieșu AuritLiceul Tehnologic „Petru Cupcea” Supuru de Jos 

Proiectul „Metode și activități inovative pentru incluziunea elevilor romi” își propune să rezolve probleme legate de:
a) calitatea proceselor de predare și învățare: competențele și metodele de predare ale cadrelor didactice nu sunt corelate cu metodele moderne și nu sunt adaptate nevoilor grupurilor aflate în situație de risc; cadrele didactice au nevoie să folosească altfel de strategii didactice, mai apropiate de cunoștințele și experiențele de viață ale copiilor și ale cursanților de la a doua șansă, cu care lucrează; au nevoie să cunoască aspecte care țin de cutumele și tradițiile romilor; să-i consilieze pe copii și pe părinții acestora pe probleme comportamentale la nivel de școală;
b) inter-relaționarea dintre cadre didactice și partenerul educațional principal (familia copiilor cu care lucrează), acolo unde nu există modele parentale privind participarea la educație și nici privind viața socială: procesele și practicile de consiliere a părinților din unitățile școlare care deservesc teritoriul SDL au nevoie de adaptare al nevoile de informare și suport, prin implicare civică, astfel că o școală a părinților ar putea să-i sprijine cu cunoștințe în domeniul îngrijirii sănătății, al vieții de familie, al creșterii copilului, al igienei alimentare, al prevenirii consumului de droguri și tutun, al prevenirii delicvenței juvenile;
c) metodele și practicile pedagogice ale cadrelor didactice pentru activități extrașcolare și extra-curriculare: este nevoie să învețe cum să lucreze cu elevii în domeniul îngrijirii sănătății, al vieții de familie, al creșterii copilului, al igienei alimentare, al prevenirii consumului de droguri și tutun, al prevenirii delicvenței juvenile;
d) Mediul școlar: în școală este nevoie de intervenții educaționale pentru a asigura incluziunea școlară a copiilor proveniți din categorii dezavantajate, fapt care necesită schimbarea de atitudine a cadrelor didactice, de motivație și îmbunătățirea metodelor de lucru;
e) Mediul școlar – insuficienta comunicare între diferitele niveluri ale sistemului educațional și comunitate (alte instituții relevante la nivel local) pentru a se prelua modele de bune practici în privința modului de consiliere a părinților care nu oferă copiilor modele parentale privind participarea la educație; cadrele didactice au nevoie să cunoască modul în care comunitatea poate să le susțină activitățile destinate categoriilor defavorizate.

Proiectul a pornit de la problemele cu care se confruntă cadrele didactice din școlile partenere.
Principalele probleme existente cu privire la populația romă din școlile partenere sunt cele legate de abandonul și eșecul școlar, cutumele și tradițiile rome, mariajul timpuriu, în special în cazul fetelor, lipsa cunoștințelor privind viața de familie, lipsa unor modele parentale privind participarea la educație – în rândul populației adulte există încă analfabetism, lipsa cunoștințelor privind educația pentru sănătate, consumul de droguri, tutun, existența delicvenței juvenile, lipsa cunoștințelor privind beneficiul orientării școlare și profesionale.
Cadrele didactice care lucrează în cele cinci unități de învățământ au nevoie de formare, având în vedere nevoile enumerate mai sus.
Toate acestea reprezintă fenomene a căror procentaj este semnificativ, îngrijorător fiind faptul că acestea riscă să se perpetueze şi asupra generațiilor tinere în lipsa unor programe educative adecvate și a unei formări de competențe specifice pentru cei care lucrează în sistemul formal. Cauzele sunt diverse, dar pot fi sintetizate prin lipsa de cunoștințe, deprinderi, oportunități de formare adaptate. Soluțiile identificate sunt: formarea cadrelor didactice de la școlile-partenere și a inspectorilor școlari, pentru a se crea posibilitatea de creștere a aportului educației formale și non-formale (cultural-artistică, sportivă, ecologică, civică) la dezvoltarea personală a noi generații; pentru creșterea capacității, diversității furnizării de servicii educaționale formale adecvate copiilor/ elevilor din zone marginalizate; construcția parteneriatului Școală – Comunitate – Părinți, prin creșterea capacității partenerilor de participare activă în cadrul acestuia, respectiv prin furnizarea cadrelor didactice de cunoștințe și abilități în acest sens. Deoarece în domeniul educației trebuie să învățam în permanență, cadrele didactice, inclusiv managerii, consilierii școlari, inspectorii școlari trebuie să participe la cursuri de perfecționare în aplicarea metodelor de învățare activă, consiliere școlară și profesională a elevilor și a aparținătorilor acestora, în scopul creșterii interesului pentru formarea școlară și profesională.
Principalele probleme se identifică la nivelul personalului didactic din școlile partenere. Proiectul va acționa la nivel de formare profesională continuă, dobândire de competențe socio-pedagogice, sprijin prin mentorat, precum și cooperarea cu societatea civilă și/sau alte unități de învățământ cu expertiză în domeniul incluziunii școlare și sociale. Activitățile propuse în proiect vor acționa astfel în beneficiul copiilor și părinților romi.
Pe termen lung, cadrele didactice pregătite vor utiliza eficiente metode de atragere a copiilor/elevilor la școală, vor eficientiza prezența lor la școală și vor asigura un cadru prietenos, care să mențină elevii în școală. Cadrele didactice vor putea face posibilă cooperarea cu părinții și comunitatea, care au rol esențial în reducerea, prevenirea abandonului școlar și incluziunea elevilor romi.

Website