2019: Euro-turism, resurse pentru școala profesională

apr. 18, 2023 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, Ploiesti

Codul proiectului: 2019-EY-PCVET-0002

Parteneri: Escola Profissional do Montijo Rua Jose de Almada Negreiros, 217, Portugalia;  Cofetăria Andrei Ploiești

Proiectul „Euro-turism, resurse pentru școala profesională”, a apărut din nevoia îmbunătățirii calității educației pentru elevii de la școala profesională. Prin proiect s-a realizat un curriculum performant și adecvat pentru stagiile de practică, necesar elevilor de la calificările Cofetar și Ospătar, clasa a XI-a, școala profesională. Acest curriculum este realizat în concordanță cu Planul de învățământ, reglementat prin Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3500/29.03.2018, (în care sunt prevăzute 300 ore), rămânând la latitudinea școlii și a agentului economic modul în care sunt repartizate acestea pentru teorie și laborator tehnologic. CDL – urile sunt realizate în acord cu SPP din 2016, specific nivelului 3 de calificare, și Ordinului MEN nr. 3502 din 29.03.2018 și au rolul de a oferi o formare profesională de calitate elevilor noștri, astfel încât aceștia să poată face față cerințelor pieței europene a muncii.

Obiectivele proiectului s-au concentrat pe:

 1. Îmbunătățirea calității formării profesionale a elevilor de la clasele a XI-a, școală profesională, Domeniul Turism și Alimentație, calificările Cofetar și Ospătar, prin aplicarea unui curriculum în dezvoltare locală, realizat în acord cu cerințele pieței europene a muncii.
 2. Promovarea multilingvismului și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin participarea la cursuri de limba engleză și la vizita de studiu (5 zile, Montijo/Portugalia).
 3. Îmbunătățirea cooperării între școală și piața muncii, prin participarea agentului economic „Cofetaria Andrei“, ca partener, în proiect și încheierea unei convenții de practică ECVET.
 4. Promovarea modernizării sistemelor de educație și formare profesională prin realizarea unui site/platformă online al/a proiectului, unde vor fi postate toate rezultatele tangibile ale acestuia și care va contribui la promovarea proiectului și la diseminarea bunelor practici.

La vizita de studiu din Montijo, Portugalia, au participat 11 persoane, dintre care 2 reprezentanți ai agentului economic partener, „Cofetaria Andrei“, reprezentantul legal al școlii (profesor de specialitate), 7 profesori de specialitate economică/servicii, 1 profesor de limba engleză, cu rol de translator. Pe lângă aceste persoane, în elaborarea CDL-urilor și a caietelor de practică aferente acestora au mai fiost implicați și alți profesori de specialitate, astfel încât acestea să poată fi publicate în format electronic, cu ISBN, și oferit colegilor de specialitate din județ și din țară.

Dintre activitățile proiectului, menționăm (în ordine cronologică):

 1. Stabilirea echipei de organizare/implementare a proiectului (prin decizie aprobată de CA al școlii).
 2. Comunicarea/promovarea proiectului și a obiectivelor acestuia în primul consiliu profesoral din școală și la întâlnirile profesorilor de specialitate din județ (consfătuirile județene).
 3. Selecția participanților la vizita de studiu la Escola Professional do Montijo, Portugalia.
 4. Efectuarea pregătirii lingvistice (limba engleză, 20 de ore).
 5. Vizita de studiu în Montijo, Portugalia.
 6. Activități de realizare a site-ului/platformei proiectului.
 7. Activități de elaborare a: CDL-urilor, Caietelor de practică, Convenției de practică ECVET, de organizare și evaluare a concursului pentru elevii de la clasele a X-a și a XI-a, școala profesională.
 8. Activități de promovare și diseminare a proiectului, a vizitei de studiu și a rezultatelor proiectului.
 9. Activități de echivalare a celor 10 credite profesionale transferabile.
 10. Elaborarea raportului intermediar.
 11. Scrierea raportului final, în perioada alocată.
 12. Activități specifice efectuate de responsabilul financiar.
 13. Activități de informare/promovare și diseminare a proiectului și a rezultatelor acestuia.

Rezultate:

 • intangibile: cunoștințe, abilități, atitudini, competențe profesionale și de comunicare în limba engleză dobândite de profesorii participanți la proiect;
 • tangibile: contracte încheiate cu partenerul străin și cu agentul economic partener, câte un CDL și un caiet de practică pentru calificările Cofetar și Ospătar, clasa a XI-a, școala profesională, o conventie de practică ECVET, site-ul/platforma proiectului.

Pe termen mediu si lung, proiectul va conduce la:

 • îmbunătățirea metodelor de lucru ale profesorilor în relația cu elevii și cu agenții economici pentru stagiile de practică comasată, în general, dar și adaptarea metodelor de lucru pentru mediul online, în noua conjunctură generată de recenta pandemie de Covid 19;
 • diminuarea abandonului școlar, prin realizarea unor ore mai atractive și schimbarea modului de abordare a formării profesionale în timpul stagiilor de către agentul economic partener;
 • creșterea atractivității școlii, în general și a școlii profesionale, în special.

Website