2021: Experiențe de învățare în domeniul tehnic la nivel european

mart. 12, 2024 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc

Codul proiectului: 2021-EY-PCVET-0016

Parteneri: S.C. PRO TITIN S.A. (RO) – ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE (PT)

Proiectul de cooperare europeană și mobilitate de scurtă durată în domeniul VET s-a desfășurat în perioada 01.09.2022-31.08.2023 în Liceul Tehnologic Nr.1 din Câmpulung Moldovenesc.

Scopul a fost acela de a asigura o educație de calitate cadrelor didactice și elevilor care fac practică la locul de muncă, cu accent pe îmbunătățirea corelării competențelor dobândite de absolvenți cu cerințele pieței muncii actuale. Am urmărit optimizarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin aplicarea de noi metode de predare-învățare, în vederea creșterii motivației pentru învățare a elevilor. De asemenea, am dorit să încurajăm elevii să finalizeze studiile cu o calificare ce le oferă opțiuni reale de angajare, în zona noastră, imediat după finalizarea studiilor.

Proiectul și-a propus consolidarea relației dintre școală – elev – agent economic și obținerea unui mediu propice învățării, prielnic dezvoltarii și utilizarii competențelor și abilităților practice ale elvilor de la calificarea profesională Ospătar (chelner) în unități de alimentație, domeniul Turism și alimentație, nivelul de calificare III. Participanții din cadrul mobilității au desfășurat activități de tip job-shadowing, au participat la ateleiere și seminarii despre sistemul de formare profesională din Portugalia. S-au desfășurat vizite de documentare la școli și instituții din sectorul alimentației publice și în structuri hoteliere care oferă și servicii de masă, alături de vizite de tip cultural.

Obiectivele atinse prin implementarea acestui proiect s-au concretizat în:

 1. Îmbunătățirea actului de predare – învățare prin formarea cadrelor didactice
 2. Susținerea dezvoltarii competențelor profesionale pentru 6 cadre didactice de specialitate din domeniul Turism și Alimentație și 3 reprezentanți ai agentului economic, unul din departamentul management și 2 tutori de practică
 3. Încurajarea învățării în afara sălii de clasă, prin instruire practică, cu scop de creștere a motivației pentru oferirea de servicii de înaltă calitate pe piața muncii.

Participanții au fost 6 cadre didactice de specialitate din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Câmpulung Moldovenesc, inclusiv directorul școlii și profesorul de limba engleză, 2 tutori de instruire practică și un reprezentant al compartimentului managerial, reprezentanți ai agentului economic, firma SC. PRO TITIN SA.

Mobilitățile proiectului au fost organizate astfel încât să ofere participanților posibilitatea:

 • comparării sistemelor din România cu cele din țara parteneră, pentru adaptarea mai ușoară a trecerii elevilor de la școală, la locul de muncă;
 • creșterii motivației elevilor spre învățare și diminuare a eventualului risc de abandon școlar;
 • conștientizării importanței specializării de lucrător în turism și alimentație pe piața muncii;
 • combaterii interesului scăzut manifestat de unii profesori din sistemul de învățământ românesc;
 • îmbunătățirii competențelor profesionale de specialitate și a competențelor de integrare socio-profesională a elevilor pe piața muncii.

Prin participarea la proiect cadrele didactice și-au dezvoltat abilități și deprinderi noi, oferite de experiența vizitei în unități din același domeniul de activitate din Portugalia. În urma activităților observate, profesorii au dobândit deprinderi de selectare a metodelor și strategiilor de lucru corespunzătoare încurajării integrării și principilui echității în educație, abilități de predare-învățare ce conectează învățământul profesional tehnic la cerințele pieței de muncă la nivel european, abilități de implementare a unor noi metode de bune practici.

De asemenea au fost îmbunătățite:

 • unele metode și tehnici de predare-învățare-evaluare;
 • comunicarea, rolurile și responsabilitățile necesare lucrului în echipă;
 • activitățile practice orientate spre o mai bună cunoaștere a drepturilor și responsabilităților la locul de muncă cât și diminuarea fenomenului de discriminare a angajaților.

Pagina proiectelor instituționale